Contacto


Vía La Cierva s/n, Polígono do Tambre,
Santiago de Compostela,
Galicia 15890

merca@mercagalicia.gal

981 563 055

981 563 136

Escríbenos unha mensaxe


De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informamoslle de que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SANTIAGO MERCAGALICIA SA con CIF A15214315 e domicilio social sito en VÍA DE LA CIERVA, SN- POLÍGONO INDUSTRIAL DEL TAMBRE- 15890- SANTIAGO DE COMPOSTELA- A CORUÑA, coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. En cumplimento coa normativa vixente, MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SANTIAGO MERCAGALICIA SA informa que os datos serán conservados durante o prazo estrictamente necesario para cumplir cos preceptos mencionados con anterioridade. Mentras non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos cualquera variación e que tenemos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas. MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SANTIAGO MERCAGALICIA SA informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por elo que MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SANTIAGO MERCAGALICIA SA se compromete a adoptar toda-las medidas razoables para que estos se supriman ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos. De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamiento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba o ao correo electrónico administracion@mercagalicia.gal A súa vez, informamoslle que pode contactar co Delegado de Protección de Datos de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SANTIAGO MERCAGALICIA SA, dirixíndose por escrito á dirección de correo dpo.cliente@conversia.es ou ao teléfono 902877192. Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna. Co envío do formulario de recollida de datos vostede acepta a política de privacidade de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SANTIAGO MERCAGALICIA SA