Transparencia

MERCADOS CENTRAIS DE ABASTECIMIENTO de Santiago S.A. (MERCALGALICIA) como empresa do sector público, de conformidade co establecido na Ley 19/2013, de 9 de diciembre, relativa á transparencia, acceso á información e bo goberno, publicará nesta sección, de forma periódica e actualizada, a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia relacionada co funcionamiento e control da súa actividadepública.